விடைத்தாள் திருத்தும் பணியில் விதிமுறை மீறல் - தனியார் பள்ளிகளுக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதாகப் புகார்.