13.04.2019 தேர்தல் பயிற்சி தொடர்பாக இரண்டு மாவட்டங்களின் CEOக்களின் முரண்பட்ட சுற்றறிக்கைகள்.