10ம் வகுப்பு தேர்ச்சி முடிவுகள்... பாடவாரியான தேர்ச்சி விகிதம்..