தேர்தல் அறிவிப்பு - ஆசிரியர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட பயிற்சி ரத்து- Proceedings