Flash News : Primary CRC Date Changed - தொடக்க நிலை ஆசிரியர்களுக்கானCRC - தேதி மாற்றம்


தொடக்க நிலை ஆசிரியர்களுக்கான  CRC வரும் வெள்ளிக்கிழமை  22-3-19 அன்று  50% (I -Batch) ஆசிரியர்களுக்கும்
மீதமுள்ள 50 % ஆசிரியர்களுக்கு சனிக்கிழமை 23-3-19 அன்றும் 50% (II -Batch) ம் நடைபெற உள்ளது.