தேர்ச்சி சதவீதம் குறைத்தால் ஆசிரியர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை :- CEO எச்சரிக்கை!