ஊதிய முரண்பாடுகளை களைவது, உயர் கல்வி அனுமதி பெறுவது போன்ற கோப்புகளை முழுமையாக கூர்ந்தாய்வு செய்து தேவைப்படும் விவரங்கள் முதல்முறையிலேயே கோரப்பட வேண்டும் - அரசு முதன்மை செயலாளர் !!