தேர்தலில் அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் ஒரு விரல் புரட்சி !!