புதிய பாடத் திட்டத்தை அவசரகதியில் செயல்படுத்த வேண்டாம் - ஆசிரியர்கள் அறிவுறுத்தல்!!