தற்காலிக ஊழியர்களுக்கும் "சமவேலைக்கு சம ஊதியம்" வழங்க வேண்டும் என உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு !!