உதவி பெறும் தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களின் பணிப்பதிவேட்டையும் BEO அவர்களே, BEO அலுவலகத்தில் பராமரிக்க வேண்டும் என்பதற்கு CEO அவர்களின் தெளிவுரை.!