6,7,8-ஆம் வகுப்புகளை கையாளும் ஆசிரியர்களுக்கு கற்றல் விளைவுகள் மற்றும் தேசிய திறனாய்வு தேர்வுக்கு பிந்தைய செயல்பாடுகள் என்ற தலைப்பில் 2 நாள் பயிற்சி!

6,7,8-ஆம் வகுப்புகளை கையாளும் ஆசிரியர்களுக்கு கற்றல் விளைவுகள் மற்றும் தேசிய திறனாய்வு தேர்வுக்கு பிந்தைய செயல்பாடுகள் என்ற தலைப்பில் 2 நாள் பயிற்சி!