"மாணவரை ஆசிரியர் கண்டிப்பது தற்கொலைக்கு தூண்டுவதல்ல" :- உயர்நீதிமன்றம் முக்கிய தீர்ப்பு!