அரசுப்பள்ளியில் சேர்க்கையை அதிகரிக்க புதிய முயற்சி