"தற்காலிக ஆசிரியர்கள்" தேவையில்லை - பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு

99% ஆசிரியர்கள் பணியில் சேர்ந்து விட்டதால் "தற்காலிக ஆசிரியர்கள்" தேவையில்லை என பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு