DSE PROCEEDINGS-பள்ளிக்கல்வி-தூய்மை பாரதம்-மாணவர்களுக்கான தூய்மை உறுதிமொழி அனைத்து பள்ளிகளிலும் இறைவணக்க கூட்டத்தில் உறுதிமொழி எடுத்துக்கொள்ளுதல் -சார்பு

பள்ளிக்கல்வி-தூய்மை பாரதம்-மாணவர்களுக்கான தூய்மை உறுதிமொழி அனைத்து பள்ளிகளிலும் இறைவணக்க கூட்டத்தில் உறுதிமொழி எடுத்துக்கொள்ளுதல்

0 Comments:

Post a Comment