கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்டதற்கு நிவாரணம் கோரும் விண்ணப்பம்.