அரசுப் பள்ளிகளில் ஐந்து ஆண்டுகளாக மின் கட்டண பாக்கி. இணைப்பை துண்டிக்க மின்சார வாரியம் முடிவு.