அறிவியல், கணித,சுற்றுப்புற கண்காட்சி, அறிவியல் பெருவிழா மற்றும் கணித கருத்தரங்கம் அனைத்துமாவட்டங்களிலும் பள்ளி அளவில், நடத்துதல் சார்ந்து உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக்கல்வி அலுவலர்களுக்கும் அறிவித்தல்-சார்ந்து

0 Comments:

Post a Comment