சத்துணவு பணியாளர் பதவிக்கு ஆதரவாளர்களை அழைத்து வந்தால் வேலை அமைச்சர் பேச்சு (பத்திரிகை செய்தி)