ஒரே சீருடையில் வரும் மாணவர்கள்:- தினமும் பயன்படுத்த முடியாத நிலை!!