மதுரை மாவட்ட விளையாட்டு போட்டிகள் நடைபெறும் இடம் பற்றிய அறிவிப்பு