மாணவர்கள் வாசித்தல்/எழுதுதல் திறன் பெற மாலை 5.55 வரை பயிற்சி - மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவு


தொடக்க நடுநிலைப்பள்ளிகளில் மாலை 5.55 வரை மாணவர்களுக்கு பயிற்சி - மாணவர்கள் வாசித்தல்/எழுதுதல் திறன் பெற 2 மாதம் கெடு - மாணவர்கள் பெற்றிருக்க வேண்டிய திறன்கள் - மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவு