ஜூலை - 2018 மாத பள்ளி நாட்காட்டி


R.L : இல்லை
BEO அலுவலக குறைதீர் நாள் : 7.7.18
சனிக்கிழமை வேலை நாள் : 21 & 28.7.18


தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி (I STD)

1batch: 13&14.7.18
2batch: 16&17.7.18
3batch: 18&19.7.18
4batch: 20&21.7.18

உயர் தொடக்க ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி (VI std)
Maths & social :
1 batch: 9&10.7.18
2batch : 11&12.7.18

Tamil& Science
1batch : 13&14.7.18
2batch: 16&17.7.18

English
1batch:18&19.7.18
2batch: 20&21.7.18

CRC - இல்லை
கல்வி வளர்ச்சி நாள் : 15.7.18
ஜீலை மாத நாட்கள் : 24
இதுவரை மொத்த வேலை நாட்கள் :45