அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அவர்கள் வெளியிடப்பட்ட ஊதிய உயர்வும்,உண்மையில் உயர்த்தப்பட்ட ஊதிய உயர்வும் எவ்வளவு? ஒப்பீட்டுப்பட்டியல்- JACTTO GEO வெளியீடு

0 Comments:

Post a Comment