ஆசிரியர்கள் எளிய முறையில் மனவரைபடத்தை மொபைல் மூலம் எவ்வாறு உருவாக்குவது?