தொடக்கக்கல்வி - 2018-19 கல்வியாண்டு கல்வி செயல்பாடுகள்

தொடக்கக்கல்வி - 2018-19 கல்வியாண்டு கல்வி செயல்பாடுகள்

🔹SABL இல்லை.           


🔹படிநிலை(Ladder) இல்லை                         


🔹 அடைவுத்திறன் அட்டவணை இல்லை. 


🔹1 முதல் 3 வகுப்புகள் PILOT METHOD.                     


🔹4 முதல் 5 வகுப்புகள் SALM METHOD.         


 🔹ஈராசிரியர் பள்ளிகள் 1 -3 வகுப்புகள் -ஒருவர்      4-5 வகுப்புகள்-ஒருவர்         
🔹மூன்றாசிரியர் பள்ளிகள்                      1-2 வகுப்புகள் ஒருவர்        3-4 வகுப்புகள் ஒருவர்   5 ம் வகுப்பு ஒருவர்.     


3ம் வகுப்பில் மட்டும்  எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பின் - ஒருவர்                            4-5 வகுப்பில் ஒருவரும் எடுக்கலாம்.                   


🔹 1 முதல் 3 வகுப்புகள் வாரந்தோறும் பாடக்குறிப்புகள் எழுத வேண்டும். (Pilot Method)                       


🔹9.30 முதல் 11.00 மணி வரை முதல் பாடவேளை               


🔹11.10 முதல் 12.40 மணி வரை இரண்டாம் பாடவேளை               


🔹1.15 முதல் 1.50 மணி வரை கல்வி இணைசெயல்பாடுகள்


🔹2.00மணி முதல் 3.20 மணி வரை மூன்றாம் பாடவேளை               


🔹3.30 மணி முதல் 4.10 வரை யோகா,Phonetics CD பயன்பாடு.           


🔹    ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் துணைக்கருவிகள் கட்டாயம்.                       


🔹4 முதல் 5 வகுப்புகள் SALM முறைப்படி பாடக்குறிப்புகள் வாரந்தோறும் எழுத வேண்டும்.       

 

    🔹CCE சார்ந்த அனைத்து மதிப்பீடுகளும் உண்டு.( FA(a) , FA(b),SA )