தருமபுரி மாவட்டத்தில் 6-9 வகுப்பு மாணவர்களின் அடைவுத்திறன் கண்டறிதல்தேர்வு மற்றும் bridge course அளித்து மாணவர்களின் தரத்தை மேம்படுத்துதல்-CEO procee Dt.30.05.2018

தருமபுரி மாவட்டத்தில் 6-9 வகுப்பு மாணவர்களின் அடைவுத்திறன் கண்டறிதல்தேர்வு மற்றும் bridge course அளித்து மாணவர்களின் தரத்தை மேம்படுத்துதல்-CEO procee Dt.30.05.2018

0 Comments:

Post a Comment