பள்ளிக் கல்வித்துறையில் அனைத்து பள்ளிகளும் ஒன்றினைந்து அரசாணை 101 இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது

பள்ளிக் கல்வித்துறையில் அனைத்து பள்ளிகளும் ஒன்றினைந்து அரசாணை 101  இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது

கல்வித்துறையில் நிர்வாக மாற்றம்-புதிய அரசாணை.

இனி...
C. E. O.
D. E. O.
B. E. O.

A. E. E.O.வுக்குப் பதில் இனி...
B. E. O. Block Educational Officer