டிசம்பர்-2 பள்ளிகளில் கொண்டாட உத்தரவு -முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்