கல்வி அமுது 6,7,8,9,10ம் வகுப்புகளுக்கான ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - NOTES OF LESSON FOR TEACHERS

6ம் வகுப்பு பருவம் - 1 அலகு-2 அறிவியல்  ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு - Click here


7TH STD SCIENCE:

Text book t/m - PDF version - Direct Download link.
Text book e/m - PDF version - Direct Download link.


8TH STD SCIENCE:
10TH STD SCIENCE:

Text book t/m - PDF version - Direct Download link.
Text book e/m - PDF version - Direct Download link.


10TH STD SOCIAL SCIENCE:
  • 10 வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடக்குறிப்புகள் - History Lesson 1 TM - Click here