6ஆம் வகுப்பு சமூகவியல் மதிப்பீடு qr code பயன்படுத்த சில குறிப்புகள்...