திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 1,6,9,11 வகுப்புகளை கையாளும் ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி தவறாது இணையதள வசதி கொண்ட ஆன்டாராய்டு கைபேசியுடன் கலந்து கொள்ளல் .... CEO,TVR.