5% அகவிலைப் படி உயர்வு பற்றிய அறிவிப்பு வெளியாக வாய்ப்பு

5% அகவிலைப் படி உயர்வு பற்றிய அறிவிப்பு வெளியாக வாய்ப்பு
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 01.07.2019 முதல் 5% அகவிலைப்படி உயர்வு: விரைவில் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்
(இந்த வாரம் 5% அகவிலைப் படி உயர்வு பற்றிய அறிவிப்பு வெளியாக அதிக வாய்ப்பு)