அனைத்து பள்ளிகளையும் பார்வையிட்டு (school visit ) மாதாந்திர அறிக்கை அளிக்க SCERT இயக்குநர் உத்தரவு மற்றும் பள்ளிகள் பார்வையின் போது கல்வியாளர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய முக்கிய நெறிமுறைகள்

அனைத்து பள்ளிகளையும் பார்வையிட்டு (school visit ) மாதாந்திர அறிக்கை அளிக்க SCERT இயக்குநர் உத்தரவு மற்றும் பள்ளிகள் பார்வையின் போது கல்வியாளர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய முக்கிய நெறிமுறைகள்