2018-2019 ஆம் ஆண்டு பொது மாறுதலில் ஈராசிரியர் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களில் மாறுதல் பெற்றவர்கள் விடுவித்தல் தொடர்பாக தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்