போராட்டம் ஓய்ந்தாலும் கோரிக்கை நீடிக்கும்!! JACTO GEO சிறப்பு கட்டுரை இன்றைய கல்கி நாளிதழில்!!

போராட்டம் ஓய்ந்தாலும் கோரிக்கை நீடிக்கும்!! JACTO GEO சிறப்பு கட்டுரை இன்றைய கல்கி நாளிதழில்!!


0 Comments:

Post a Comment