பள்ளிகளில் Attendance App மூலமாக ஆசிரியர்களின் வருகைப் பதிவுகளை தலைமை ஆசிரியர்கள் மேற்கொள்ள உத்தரவு !!