5 ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் ஆங்கிலவழி மாணவர்களுக்கான சொற்களஞ்சியம்


TAMIL & ENGLISH

Click here Tamil 1
Click here English 1
Click here English 2
Click here English 3
---------------------------------------------

 SCIENCE

Click here Science  1
Click here  Science 2
Click here Science 3
Click here Science 4

---------------------------------------------

  SOCIAL SCIENCE
Click here Social Science 1
Click here Social Science 2
Click here Social Science 3
Click here Social Science 4 


---------------------------------------------


0 Comments:

Post a Comment