சேலம் மாவட்டத்திற்கு 08.08.2018 அன்று உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிப்பு ..