1. பின்வரும் எந்த நாடு ‘கிராண்ட் காலர்’ விருதை வழங்குகிறது?

1. பின்வரும் எந்த நாடு ‘கிராண்ட் காலர்’ விருதை வழங்குகிறது?

(A) இஸ்ரேல்

(B) இங்கிலாந்து

(C) சுவீடன்

(D) பாலஸ்தீனம்

See Answer: