புதிய பாடத்திட்டம் - கருத்தாளர்களுக்கான சிறப்பு ஆய்வு கூட்டம் 02.07.2018 அன்று நடைபெறும்