அரசு தொடக்கப்பள்ளிக்கு ₹5 லட்சத்தில் கல்வி சீர்வரிசை பொருட்கள் - கிராம மக்கள் அதிரடி!