வினாத்தாள் வெளியான விவகாரத்தில் கணித தேர்வை மீண்டும் நடத்த அண்ணா பல்கலைக்கழகம் முடிவு


வினாத்தாள் வெளியான விவகாரத்தில் கணித தேர்வை
மீண்டும் நடத்த அண்ணா பல்கலைக்கழகம் முடிவு

மரைன் பொறியியல் மாணவர்களை தவிர மற்ற மாணவர்கள் டிச.12ல் மறுதேர்வை எழுத வேண்டும்

- அண்ணா பல்கலை