தொடக்கக்கல்வி - அரசு நிதிஉதவி பள்ளிகளில் புதிய ஆசிரியர் நியமனங்கள் செய்யக்கூடாது இயக்குனர் செயல்முறைகள்