முதல்வர் பேச்சுக்கு ஆசிரியர்கள் சங்கம் கடும் கண்டனம்!