அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் ஏமாற்றம். ஒரு நபர் குழுவிற்கு மேலும் மூன்று மாத காலம் அவகாசம் நீட்டிப்பு