9 ஆம் வகுப்புக்கான ஜூன் மாத உடனடித்தேர்வு- Timetable