தொடக்க/நடுநிலைப் பள்ளிகளில் "அறிவியல் கண்காட்சி" நடத்துதல் தொடர்பாக - CEO செயல்முறைகள்