ஆசிரியர்கள் மாணவர்களை கண்டிப்பது,தற்கொலைக்கு தூண்டுவதாக காணப்படவில்லை கொள்ள இயலாது.